> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > เอกสารที่ใช้สำหรับจด Domain.th > เอกสารที่ใช้สำหรับจดที่ต้องใช้ Domain-th


เอกสารที่ใช้สำหรับจดที่ต้องใช้ Domain-th
สำหรับการจดโดเมน .th การส่งเอกสารใช้วิธีการสแกนส่งมาให้เราทางอีเมล coolhostplus@gmail.com

ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสแกนสามารถแฟกซ์มาแทน หรือ ใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนก็ได้

เงื่อนไข และ เอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้


.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- หนังสือรับรองบริษัท - ( โหลดตัวอย่าง )

- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( โหลดตัวอย่าง )

- หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( โหลดคัวอย่าง )

- ใบ ท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

แบบที่ 2 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- สำเนาบัตรประชาชน  - ( โหลดตัวอย่าง )

- สำเนาใบขับขี่

- หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

- ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน
  โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ..

  และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ
ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

-  ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
-  หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

1.องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

    หนังสือรับรองบริษัท - ( โหลดตัวอย่าง )
    เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
    หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( โหลดตัวอย่าง )
    ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( โหลดตัวอย่าง )
    ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
    ใบ ภ.พ.09 (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)

2 องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( โหลดตัวอย่าง )
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่ 2 : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

    ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
    องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

    เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
    เอกสาร:
    1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
    เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
    - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
    - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
-  หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
-  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด,
-  ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง


มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามก่อนได้

ช่องทางการติดต่อ
coolhostplus@gmail.com

โทร : 064-3097-347 เวลา 10:00 - 20:00 น.

facebook/Coolhostplus

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article